Bệnh hại điều
Bệnh hại điều – Thối cụm hoa và thán thư
By admin | | 0 Comments |
Bệnh thối cụm hoa (Inflorescence blight) Đặc trưng của bệnh